Analiza SWOT. Kiedy i jak stosować analizę SWOT?

Wykorzystaj analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) do rozwoju swojej firmy i zdobycia przewagi na rynku.

 • Analiza SWOT to zestawienie mocnych i słabych stron firmy, jej szans i zagrożeń.
 • Podstawowym celem analizy SWOT jest pomoc organizacjom w rozwinięciu pełnej świadomości wszystkich czynników związanych z podejmowaniem decyzji biznesowych.
 • Analizę SWOT należy przeprowadzić przed podjęciem jakichkolwiek działań w firmie, niezależnie od tego, czy chodzi o zbadanie nowych inicjatyw, reorganizację polityki wewnętrznej, rozważenie możliwości pivotu czy zmianę planu w połowie jego realizacji.
 • Wykorzystaj analizę SWOT do opracowania zaleceń i strategii, koncentrując się na wykorzystaniu mocnych stron i szans w celu przezwyciężenia słabości i zagrożeń.

Aby prowadzić udany biznes, należy regularnie analizować swoje procesy, aby upewnić się, że działają one tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Istnieje wiele sposobów na ocenę firmy, jednak jedną z najbardziej efektywnych metod jest analiza SWOT.

Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) to proces planowania, który pomaga firmie przezwyciężyć wyzwania i określić, jakie nowe kierunki rozwoju należy obrać.

Podstawowym celem analizy SWOT jest pomoc organizacjom w rozwinięciu pełnej świadomości wszystkich czynników związanych z podejmowaniem decyzji biznesowych. Metoda ta została stworzona w latach 60-tych przez Alberta Humphreya ze Stanford Research Institute, podczas badania przeprowadzonego w celu ustalenia, dlaczego planowanie korporacyjne konsekwentnie kończyło się niepowodzeniem. Od momentu powstania, SWOT stał się jednym z najbardziej przydatnych narzędzi dla właścicieli firm przy zakładaniu i rozwijaniu ich przedsiębiorstw.

Kiedy należy przeprowadzić analizę SWOT?

Analizę SWOT można zastosować przed podjęciem jakichkolwiek działań w firmie, niezależnie od tego, czy chodzi o badanie nowych inicjatyw, reorganizację polityki wewnętrznej, rozważanie możliwości pivotowania czy zmianę planu w połowie jego realizacji. Czasami mądrze jest przeprowadzić ogólną analizę SWOT, aby sprawdzić aktualny krajobraz firmy i w razie potrzeby usprawnić jej działalność. Analiza może wskazać kluczowe obszary, w których organizacja działa optymalnie, jak również te, które wymagają korekty.

Nie popełniaj błędu, myśląc o swoich operacjach biznesowych pobieżnie, w nadziei, że wszystko ułoży się w spójną całość. Poświęcając czas na przeprowadzenie formalnej analizy SWOT, możesz zobaczyć cały obraz swojej firmy. Na tej podstawie można odkryć sposoby poprawy lub wyeliminowania słabych stron firmy i wykorzystania jej mocnych stron.

Chociaż właściciel firmy z pewnością powinien być zaangażowany w tworzenie analizy SWOT, często pomocne jest włączenie w ten proces innych członków zespołu. Należy poprosić o wkład różnych członków zespołu i otwarcie omówić każdy wniesiony wkład. Wspólna wiedza zespołu pozwoli na odpowiednie przeanalizowanie firmy ze wszystkich stron.

Cechy charakterystyczne analizy SWOT

Analiza SWOT koncentruje się na czterech elementach akronimu, umożliwiając firmom identyfikację sił wpływających na strategię, działanie lub inicjatywę. Znajomość tych pozytywnych i negatywnych elementów może pomóc firmom w bardziej efektywnym komunikowaniu, które części planu wymagają rozpoznania.

Sporządzając analizę SWOT, pracownicy zazwyczaj tworzą tabelę podzieloną na cztery kolumny, w której wymieniają obok siebie każdy element mający wpływ na sytuację. Mocne i słabe strony zazwyczaj nie pokrywają się z wyszczególnionymi szansami i zagrożeniami w dosłownym brzmieniu, chociaż powinny być skorelowane, ponieważ ostatecznie są ze sobą powiązane.

Czynniki wewnętrzne

Mocne strony („S”) i słabe strony („W”) odnoszą się do czynników wewnętrznych, czyli zasobów i doświadczeń, które są łatwo dostępne.

Oto niektóre z powszechnie uznawanych czynników wewnętrznych:

 • Zasoby finansowe (finansowanie, źródła dochodu i możliwości inwestycyjne)
 • Zasoby fizyczne (lokalizacja, obiekty i wyposażenie)
 • Zasoby ludzkie (pracownicy, wolontariusze i docelowi odbiorcy)
 • Dostęp do zasobów naturalnych, znaków towarowych, patentów i praw autorskich
 • Bieżące procesy (programy pracownicze, hierarchia działów i systemy oprogramowania)

Czynniki zewnętrzne

Siły zewnętrzne wpływają i oddziałują na każdą firmę, organizację i jednostkę. Niezależnie od tego, czy czynniki te są związane bezpośrednio lub pośrednio z szansą (O) lub zagrożeniem (T), ważne jest, aby odnotować i udokumentować każdy z nich.

Czynniki zewnętrzne to zazwyczaj rzeczy, których Ty lub Twoja firma nie kontrolujecie, takie jak np:

 • Trendy rynkowe (nowe produkty, postęp technologiczny i zmiany w potrzebach odbiorców)
 • Trendy ekonomiczne (lokalne, krajowe i międzynarodowe trendy finansowe)
 • Finansowanie (darowizny, władze ustawodawcze i inne źródła)
 • Dane demograficzne
 • Relacje z dostawcami i partnerami
 • Regulacje polityczne, środowiskowe i gospodarcze

Po stworzeniu struktury SWOT i przeprowadzeniu analizy, będziesz musiał opracować zalecenia i strategie w oparciu o wyniki. Przykładowa macierz SWOT zawiera następujące elementy:

MOCNE STRONY (S)SŁABE STRONY (W)
Kancelaria budowlana z pracownikami, którzy są przeszkoleni zarówno w zakresie prawa, jak i profesjonalnej inżynierii/ogólnego wykonawstwa. Ich doświadczenie daje unikalną przewagę. Kancelaria budowlana z pracownikami, którzy są przeszkoleni zarówno w zakresie prawa, jak i profesjonalnej inżynierii/ogólnego wykonawstwa. Ich doświadczenie daje unikalną przewagę.Nikt nie był wcześniej mediatorem ani nie uczestniczył w żadnych formalnych programach szkoleniowych z zakresu mediacji. Jeden z pracowników brał udział w mediacjach, ale nie jako strona neutralna.
 MOŻLIWOŚCI (O) ZAGROŻENIA (T)
Większość komercyjnych kontraktów budowlanych wymaga mediacji. Pomimo setek mediatorów na rynku, tylko kilku z nich ma rzeczywiste doświadczenie w budownictwie. W przypadku mniejszych sporów, mediatorzy nie pracują jako zespół, tylko jako pojedyncze osoby; pracownicy mogą zaoferować każdemu przewagę grupy neutralnych osób do oceny sporu.Każdy może zostać mediatorem, więc inne kancelarie budowlane również mogą otworzyć własne usługi mediacyjne. Większość potencjalnych klientów ma negatywne wrażenie na temat mediacji, ponieważ sądzą, że mediatorzy nie rozumieją lub nie dbają o zrozumienie problemu i spieszą się z jego rozwiązaniem.

Przykład strategii wynikowej

Przejście kursów mediacyjnych w celu wyeliminowania słabych stron i uruchomienie usługi, która wykorzystuje rozpoznawalność nazwy kancelarii i podkreśla, że doświadczenie firmy w zakresie prawa budowlanego i konstrukcyjnego wyróżnia ją spośród innych.

Dodatkowe strategie analizy biznesowej

Analiza SWOT jest prostą, ale kompleksową strategią identyfikacji nie tylko słabości i zagrożeń planu działania, ale także mocnych stron i możliwości, które umożliwia. Jednakże analiza SWOT jest tylko jednym z narzędzi strategii biznesowej. Dodatkowe narzędzia analityczne, które należy rozważyć, to analiza PEST (polityczna, ekonomiczna, społeczna i technologiczna), analiza MOST (misja, cel, strategie i taktyki) oraz analiza SCRS (strategia, stan obecny, wymagania i rozwiązania).

Konsekwentna analiza biznesowa i planowanie strategiczne to najlepszy sposób na śledzenie wzrostu, mocnych i słabych stron. Wykorzystaj serię strategii analitycznych, takich jak SWOT, w procesie podejmowania decyzji, aby zbadać i zrealizować strategie w bardziej zrównoważony, wnikliwy sposób.

3 thoughts on “Analiza SWOT. Kiedy i jak stosować analizę SWOT?”

 1. Dlaczego wszystkie analizy mają skrót z angielskiego? Czy my tu w Polsce nie mamy jakiś zamienników?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.